SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

INNLEDNING

System for styring og utvikling av videregående skoler ble iverksatt 3.juli 2008 og politisk behandlet 14.oktober 2008. Bakgrunnen for å etablere styringssystemet var opplæringslovens § 13-10. I opplæringsloven pålegges skoleeier å ha et "forsvarlig system" for vurdering
og oppfølging av at opplæringslovens krav er ivaretatt.
 

Styringssystemet dekker alle de områder der lovverket stiller krav til opplæringen. Systemet dekker også andre premisser som legger føringer og rammer for opplæringen slik som budsjett og politiske vedtak.

Skolenes ledelse har ansvar for at opplæringen og driften av skolene er i tråd med styringsområdene slik de er beskrevet i styringssystemet og i lovverket.

Skoleeier har ansvar for å styre og kontrollere at de videregående skolene drives slik at de oppfylle opplæringslovens ulike krav og forskrifter innenfor de rammer som er gitt i fylkeskommunens planer og budsjetter.

Samtidig er hensikten med systemet at det skal være et verktøy i arbeidet med selvevaluering og skoleutvikling for denenkelte skole og skoleeier.

I styrings- og utviklingsdialogen mellom skolene og skoleeier skal skolene analysere og dokumentere sine resultateri arbeidet med elevene, og hvordan skolen arbeider med egen utvikling.

Denne nye utgaven av styringssystemet er forandret på flere områder etter at vi nå har erfaringer fra 5 års bruk.

For å gjøre systemet mer oversiktlig er all informasjon om de enkelte delområder samlet:

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 • KJENNETEGN PÅ KVALITET

  KJENNETEGN PÅ KVALITET

  Dette er konkrete beskrivelser av de kravene som stilles til skolene. Skoleeier legger disse kjennetegnene til grunn for sin styring av skolene. Kjennetegnene gir skolene et grunnlag for å analysere status og identifisere videre utviklingstiltak.


 • EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS

  EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS

  Dette beskriver hvordan man kan arbeide og hvilke tiltak som kan brukes for å oppnå god kvalitet og planlagte resultater. "Eksempler på god praksis" tar utgangspunkt i forskning både fra Norge og internasjonalt. Alle eksemplene er gjennomgått og endret slik at både aktuell forskning, skolenes erfaringer og innspill fra samarbeidet med elevene er lagt til grunn for å beskrive gode arbeidsmåter.

  Eksemplene er ment å beskrive god kunnskapsbasert praksis slik modellen nedenfor illustrerer:

 • DOKUMENTASJONSKILDER

  DOKUMENTASJONSKILDER

  Viser hva som er relevante data for hvert delområde og hvor disse data kan finnes. Dette er data som kan brukes i arbeidet med selvevaluering og skoleutvikling.


 • LOVVERK OG PREMISSER

  LOVVERK OG PREMISSER

  Viser til hvilke lover og forskrifter som regulerer delområdet. Det viser også hvilke andre premisser i form av planer, vedtak eller faglige standarder eller prinsipper som skal være ivaretatt.


 • VERKTØY OG FAGLIGE KILDER

  VERKTØY OG FAGLIGE KILDER

  Dette gir eksempler på veiledninger, maler, nettsteder, skjemaer og kartleggingsprøver som kan være nyttige i arbeidet med delområdet. I denne reviderte utgaven er også styringsområdene 2 og 3 slått sammen til "2. Læring og læringsmiljø". Begrunnelsen er at dette både i pedagogisk praksis og i skolenes utviklingsarbeid henger nøye sammen og at det derfor ikke er fornuftig å splitte det i to styringsområder. Her kan også skolene legge inn lenker til sine egne verktøy og dokumenter.

  I arbeidet med styringsområdet "5 Ledelse" er fylkeskommunens ledelsesprinsipper og prinsippene for godt medarbeiderskap innarbeidet i "Kjennetegn på kvalitet" og "Eksempler på god praksis".

  Innholdet i styringssystemet vil også i tiden fremover være under forbedring og endring etter hvert som skolene og Opplæringsavdelingen gjør sine erfaringer og skoleforskningen frembringer ny kunnskap om hva som gir god læring. Nye lover eller politiske beslutninger kan også resultere i endringer i styringssystemet.

  Arbeidet med å utvikle skoler som gir best mulig læring i Østfold er en kontinuerlig "reise mot det beste". Dette krever både utholdenhet, klokskap og kreativitet av alle ledere og medarbeidere hver dag i møtet med elevene og samarbeidet med hverandre.