SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.5 Spesialundervisning

a) Fastsatte bestemmelser for å vurdere elevenes rett til spesialundervisning i henhold til opplæringslovens kapittel 5 følges

b) Fylkeskommunens rutiner for saksbehandling følges

c) Elever som har behov, får spesialundervisning i henhold til opplæringslovens kapittel 5.

d) Opplæringen for den enkelte elev gjennomføres i samsvar med individuell opplæringsplan (IOP)

e) Eleven opplever opplæringen meningsfylt ut i fra egne forutsetninger og spesielle behov

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Lærer har etter at vedtak om spesialundervisning foreligger utarbeidet individuell opplæringsplan (IOP) i samarbeid med eleven og eventuelt foresatte. Lærer vurderer elevens utbytte fortløpende, og foretar nødvendige tilpasninger underveis. Elevenes utvikling vurderes ut fra målene i den individuelle opplæringsplanen (IOP). Elevene som mottar spesialundervisning har individuell vurdering i tråd med reglene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Elevene får også ha en skriftlig årlig oversikt (årsrapport) over opplæringen som hun/han har fått og en vurdering av egen utvikling.  Skolen har rutiner for å sikre at tilbudet om spesialundervisning sees i sammenheng med den ordinære opplæringen.

 • ● Ansvarsgruppe Gruppe personer med spesielt ansvar for enkeltelever med vedtak om spesialundervisning.
  ● Observasjoner Skolens egen dokumentasjon.
  ● Kartleggingsprøver
  ● Elevsamtaler Skolens egen dokumentasjon.
  ● Pedagogisk rapport Årlig rapportering om spesialundervisning ved den enkelte skole.
  ● Sakkyndig vurderinger (PPT) Faglig vurdering utført av Pedagogisk psykologisk tjeneste i fylkeskommunen og/eller kommunen.
  ● Enkeltvedtak Vedtak om spesialundervisning for enkeltelever.
  ● Elevens IOP Individuell opplæringsplan basert på enkeltvedtak om spesialundervisning og sakkyndig vurdering.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn