SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

3.2 Faglig/didaktisk kompetanse

Kjennetegn på kvalitet

a) Lærerens samlede kompetanse omfatter faglig kyndighet, metoder for å formidle faget, organisere læringsarbeidet, veilede og vurdere

b) Læreren forstår og bruker læreplanverket

c) De fire prinsippene i vurdering for læring er styrende for lærerens vurderingspraksis

d) Læreren har grunnleggende digital kompetanse som innebærer ferdigheter i bruk av digitale verktøy, forståelse for pedagogisk bruk av digitale ressurser i opplæringen og digital dannelse

e) Lærerne samarbeider om faglige og didaktiske forhold for å øke den samlede kompetansen i skolen og bidra til bedre kvalitet på elevenes opplæring

f) Didaktiske temaer settes regelmessig på dagsorden i møter og ulike samarbeidsfora for å skape utvikling i skolen

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Lærerne kjenner helheten i læreplanverket, - generell del av læreplanen, prinsipper for opplæringen, læreplanene for fag og fag- og timefordelinga. Hele læreplanen, ikke bare kompetansemålene, men også formål, grunnleggende ferdigheter m.m. inngår i lærerens læreplanforståelse og danner grunnlaget for arbeidet med fagene.

  Lærerne bruker sin didaktiske kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen. Utgangspunktet for dette er de didaktiske kategoriene; elevenes læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering.

  Læreren gjør didaktiske valg i opplæringen basert på fag- og yrkeskompetanse, fagets/yrkets egenart, læreplanforståelse, elevforutsetninger og rammefaktorer.

  Lærerne vektlegger de 4 sentrale prinsippene for vurdering for læring. Læreren benytter systematisk underveisvurdering for å motivere, tilpasse opplæringen og øke elevenes læringsutbytte fram mot sluttvurdering.

  Lærerne bruker metoder som både ivaretar læreplanens krav og fagets egenart. Lærerne gjør opplæringen variert, integrerer utvikling av grunnleggende ferdigheter i faget, involverer elevene i læringsarbeidet og stimulerer elevenes egen refleksjon over læring og utvikling. Underveisvurderingen brukes som grunnlag for tilpasset opplæring. Våre lærere har god kunnskap om hva som inngår i sluttvurderingen. Underveisvurdering og sluttvurdering ses i sammenheng, og elevene har mulighet til å forbedre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren settes. Skolen har felles retningslinjer for hvordan underveisvurdering og sluttvurdering skal dokumenteres.

  Digital kompetanse integreres som en grunnleggende ferdighet i alle fag. Lærerne bruker digitale læringsressurser i opplæringen for å skape variasjon og øke elevenes læringsutbytte. Alle elevene har egen PC som brukes til innhenting, bearbeiding og presentasjon av fagstoff, innleveringer og annen dokumentasjon. Digitale ressurser vurderes regelmessig med tanke på pedagogisk nytteverdi.

  På vår skole samarbeider vi om elevenes læring og deler gode opplæringsopplegg. Vi reflekterer over egen opplæringspraksis, både alene og sammen med andre slik at vi styrker vår didaktiske kompetanse og forbedrer vår opplæring.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn