SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

2.7 Elevstøtte

Kjennetegn på kvalitet

a) Elevene opplever at de får god oppfølging fra sin kontaktlærer

b) Elevstøtteapparatet (elevtjenesten) samarbeider tverrfaglig og helhetlig

c) Elevene opplever elevtjenesten, PPT og OT som god og nyttig

d) Samarbeid med eksternt støtteapparat (feks NAV, Politi, BUPP, Barnevern)

e) Samarbeid om overganger mellom ulike utdanningsnivåer

f) Elevene opplever karriereveiledningen som nyttig

g) Elevene opplever helsetjenesten som god

h) Elevene opplever sosialpedagogisk tjeneste som nyttig

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Kontaktlærerne har ukentlige møter med elevene hvor fokuset er motivasjon, læring, læringsmiljø og faglige resultater. Kontaktlærerne er aktive i samarbeidet med foreldre/foresatte og i kontakten med andre aktuelle, eksterne samarbeidspartnere.

  Lærerne samarbeider med rådgivere, karriereveiledere, helsetjenesten og andre aktuelle støttespillere. Dette samarbeidet er basert på en god forståelse av hvilke oppgaver og oppdrag den enkelte har i et slikt samarbeid. Skolen har innarbeidet gode rutiner for samarbeidet.

  Alle på skolen deltar i arbeidet med å fremme omsorg og velferd for alle. Elevstøtteapparatet tarsitt ansvar for å sikre elevene et helsefremmende psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Sensitive opplysninger om elevene behandles sikkert og trygt. Det er etablert informasjons- og klagerutiner som ivaretar elevenes rettigheter og interesser på en god måte.

  Skolens sosialpedagogiske tjeneste er en integrert del av skolens øvrige elevstøtteapparat og er organisert slik at det gjør det naturlig å velge tverrfaglige tilnærmingsmåter i arbeidet.

  Karriereveilederne bidrar til at elevene blir satt i stand til å finne informasjon om videre opplærings- og utdanningsløp og om muligheter i arbeidslivet. Elevene blir styrket i å reflektere rundt eget karrierevalg. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram får praksis i arbeidslivet som har gitt dem relevante erfaringer med tanke på videre utdannings- og yrkeskarriere. Karriereveilederne ved vår skole framstår som en viktig samarbeidspart i forhold til inngåtte samarbeidsavtaler i faget «Utdanningsvalg». Gjennom sine karriereveiledere deltar skolen aktivt i Partnerskap for karriereveiledning. Planen og årshjulet for karriereveiledningstjenesten følges opp og evalueres jevnlig.

  Helsesøster arbeider forebyggende og gir elever som har spesielt behov for det informasjon og hjelp. På skolen vår er det avsatt tid til å arbeide med elevenes helserettede spørsmål.

  Skolen gir riktig informasjon om PPT til elever, foresatte og kontaktlærere/lærere. Både elever og foresatte gir uttrykk for at PPT har gitt god veiledning til eleven. Elever og foresatte opplever at PPT sitt sakkyndighetsarbeid har god kvalitet og kommuniseres på en forståelig måte. Lærerne og lederne opplever PPT som en viktig og konstruktiv samarbeidspartner både i forhold til systemrelatert innsats og i det praktiske arbeidet med enkeltsaker.

  Skolen legger vekt på samarbeidet med OT fordi det gir økte muligheter til å skape forbedringer innen frafallsforebyggende tiltak. Samarbeidet med OT er strukturert og formalisert gjennom avtaler der det er nødvendig. Elever og foresatte opplever at OT har gitt god veiledning til eleven (både før og etter skoleavbrudd). Skolen opplever OT som en støttespiller i forhold til frafallsforebyggende tiltak.

 • ● Observasjoner Skolens egen dokumentasjon.
  ● Elevsamtaler Skolens egen dokumentasjon.
  ● Elevundersøkelsen
  ● Særskilte/egne undersøkelser Skolens egen dokumentasjon.

 • 2.7 Eksempler på god praksis

  Kontaktlærerne har ukentlige møter med elevene hvor fokuset er motivasjon, læring, læringsmiljø og faglige resultater. Kontaktlærerne er aktive i samarbeidet med foreldre/foresatte og i kontakten med andre aktuelle, eksterne samarbeidspartnere.

  Lærerne samarbeider med rådgivere, karriereveiledere, helsetjenesten og andre aktuelle støttespillere. Dette samarbeidet er basert på en god forståelse av hvilke oppgaver og oppdrag den enkelte har i et slikt samarbeid. Skolen har innarbeidet gode rutiner for samarbeidet.

  Alle på skolen deltar i arbeidet med å fremme omsorg og velferd for alle. Elevstøtteapparatet tarsitt ansvar for å sikre elevene et helsefremmende psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Sensitive opplysninger om elevene behandles sikkert og trygt. Det er etablert informasjons- og klagerutiner som ivaretar elevenes rettigheter og interesser på en god måte.

  Skolens sosialpedagogiske tjeneste er en integrert del av skolens øvrige elevstøtteapparat og er organisert slik at det gjør det naturlig å velge tverrfaglige tilnærmingsmåter i arbeidet.

  Karriereveilederne bidrar til at elevene blir satt i stand til å finne informasjon om videre opplærings- og utdanningsløp og om muligheter i arbeidslivet. Elevene blir styrket i å reflektere rundt eget karrierevalg. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram får praksis i arbeidslivet som har gitt dem relevante erfaringer med tanke på videre utdannings- og yrkeskarriere. Karriereveilederne ved vår skole framstår som en viktig samarbeidspart i forhold til inngåtte samarbeidsavtaler i faget «Utdanningsvalg». Gjennom sine karriereveiledere deltar skolen aktivt i Partnerskap for karriereveiledning. Planen og årshjulet for karriereveiledningstjenesten følges opp og evalueres jevnlig.

  Helsesøster arbeider forebyggende og gir elever som har spesielt behov for det informasjon og hjelp. På skolen vår er det avsatt tid til å arbeide med elevenes helserettede spørsmål.

  Skolen gir riktig informasjon om PPT til elever, foresatte og kontaktlærere/lærere. Både elever og foresatte gir uttrykk for at PPT har gitt god veiledning til eleven. Elever og foresatte opplever at PPT sitt sakkyndighetsarbeid har god kvalitet og kommuniseres på en forståelig måte. Lærerne og lederne opplever PPT som en viktig og konstruktiv samarbeidspartner både i forhold til systemrelatert innsats og i det praktiske arbeidet med enkeltsaker.

  Skolen legger vekt på samarbeidet med OT fordi det gir økte muligheter til å skape forbedringer innen frafallsforebyggende tiltak. Samarbeidet med OT er strukturert og formalisert gjennom avtaler der det er nødvendig. Elever og foresatte opplever at OT har gitt god veiledning til eleven (både før og etter skoleavbrudd). Skolen opplever OT som en støttespiller i forhold til frafallsforebyggende tiltak.

 • 2.7 Dokumentasjonskilder

  ● Observasjoner
  ● Elevsamtaler
  ● Elevundersøkelsen
  ● Særskilte/egne undersøkelser

 • 2.7 Lovverk og premisser

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn