SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

4.3 Relasjonsbygging og medarbeiderutvikling

Kjennetegn på kvalitet

a) Lederne er tydelige på sine standpunkter og kommuniserer slik at medarbeiderne kjenner begrunnelsene

b) Lederne lytter til medarbeiderne og involverer dem i beslutninger der det er relevant

c) Lederne følger opp alle ansatte med utgangspunkt i avklarte forventninger, krav og den enkeltes forutsetninger

d) Lederne sørger for at alle ansatte får ros for godt arbeid og positive bidrag, og gir korrigeringer ved behov

e) Lederne sørger for at alle medarbeidere vet hva som forventes og følger opp hvordan medarbeiderne praktiserer dette i arbeidet med elevene og i samarbeidet med kollegaer

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Lederne utrykker klart hva de mener og kommuniserer på en måte som medarbeiderne forstår. Vanskelige eller kontroversielle beslutninger legges fram slik at medarbeiderne får innsikt i bakgrunnen for beslutningen og hvilke avveininger som er gjort. Dette gjør at medarbeiderne forstår og lettere kan akseptere også beslutninger de kan være uenige i.

  Medarbeiderne erfarer at lederne handler i tråd med det de sier at de vil gjøre.

  Nærmeste leder er tilgjengelig for medarbeiderne. De observerer undervisning og praksis. Lederen gir tilbakemelding og veiledning slik at medarbeidere opplever at de blir sett og utvikler seg profesjonelt. Lederen drøfter og utfordrer lærernes pedagogiske praksis.

  Lederen følger opp medarbeidere som ikke oppfyller kravene i arbeidsavtalen umiddelbart og etter de prosedyrer, regler og lover som gjelder.

  Lederen tør å være utprøvende og nyskapende, og oppfordrer til å prøve ut ideer. Lederen legger vekt på å anerkjenne og utforske forslag og nye ideer. Erfaringene brukes for å skape læring for den enkelte leder, ledergruppen og organisasjonen.

  Lederen gjennomfører medarbeidersamtaler årlig. I disse samtalene blir medarbeider og leder enige om tiltak for videre oppfølging og utvikling.

  Skolens ledelse sikrer kompetanseutvikling i tråd med fylkeskommunens prosedyrer og skolens egne strategiske valg.

  Oversikt over kompetansenivået til hver enkelt medarbeider blir brukt i medarbeidersamtaler og kompetanseplanlegging for å sikre kompetanseutvikling i tråd med skolens strategi. Skolens ledelse har både langsiktig og kortsiktig planer for kompetanseheving. Dette er dokumentert gjennom planer og budsjettprioriteringer.

 • ● Lederne selv Skolens egen dokumentasjon.
  ● Medarbeidersamtalen- oppsummeringer Skolens egen dokumentasjon.
  ● Kompetansekartlegging Skolens egen dokumentasjon.
  ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM) Fylkesrådmannens personalundersøkelse, gjennomføres hvert 2. år
  ● Ekstern skolevurdering Kvalitetsvurdering som utføres av Evalueringsteamet.

 • ● ØFKs mal for medarbeidersamtale
  ● Lederhåndbok
  ● Noen eksempler fra Østfoldskolene
  ● Veiledning av nye lærere

 • 4.3 Eksempler på god praksis

  Lederne utrykker klart hva de mener og kommuniserer på en måte som medarbeiderne forstår. Vanskelige eller kontroversielle beslutninger legges fram slik at medarbeiderne får innsikt i bakgrunnen for beslutningen og hvilke avveininger som er gjort. Dette gjør at medarbeiderne forstår og lettere kan akseptere også beslutninger de kan være uenige i.

  Medarbeiderne erfarer at lederne handler i tråd med det de sier at de vil gjøre.

  Nærmeste leder er tilgjengelig for medarbeiderne. De observerer undervisning og praksis. Lederen gir tilbakemelding og veiledning slik at medarbeidere opplever at de blir sett og utvikler seg profesjonelt. Lederen drøfter og utfordrer lærernes pedagogiske praksis.

  Lederen følger opp medarbeidere som ikke oppfyller kravene i arbeidsavtalen umiddelbart og etter de prosedyrer, regler og lover som gjelder.

  Lederen tør å være utprøvende og nyskapende, og oppfordrer til å prøve ut ideer. Lederen legger vekt på å anerkjenne og utforske forslag og nye ideer. Erfaringene brukes for å skape læring for den enkelte leder, ledergruppen og organisasjonen.

  Lederen gjennomfører medarbeidersamtaler årlig. I disse samtalene blir medarbeider og leder enige om tiltak for videre oppfølging og utvikling.

  Skolens ledelse sikrer kompetanseutvikling i tråd med fylkeskommunens prosedyrer og skolens egne strategiske valg.

  Oversikt over kompetansenivået til hver enkelt medarbeider blir brukt i medarbeidersamtaler og kompetanseplanlegging for å sikre kompetanseutvikling i tråd med skolens strategi. Skolens ledelse har både langsiktig og kortsiktig planer for kompetanseheving. Dette er dokumentert gjennom planer og budsjettprioriteringer.

 • 4.3 Dokumentasjonskilder

  ● Lederne selv
  ● Medarbeidersamtalen- oppsummeringer
  ● Kompetansekartlegging
  ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM)
  ● Ekstern skolevurdering

 • 4.3 Lovverk og premisser

  ● Ledelsesprinsippene
  ● Styringsdialogen
  ● Skolens mål og strategiske dokumenter
  ● Skolens sammenfattende analyse med prioriteringer
  ● Hovedavtalen
  ● Medarbeiderskap
   Kompetansekravene i Opplæringsloven §§10-1 og 10-2

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn