SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

4.4 Administrasjon og struktur

Kjennetegn på kvalitet

a) Skolens organisering gir en tydelig ansvars- og arbeidsdeling

b) Skolens organisering legger til rette for et godt læringsmiljø, god oppfølging av de ansatte og hensiktsmessig samarbeid.

c) Skolens ressursbruk samsvarer med vedtatt budsjett

d) Rapportering fra skolen skjer i henhold til avtalt mal og tidsplan

e) Ledelsen har etablert gode rutiner for å ivareta lover, forskrifter og administrative oppgaver

f) Ledere og ansatte kjenner og følger rutiner, gjeldende lover og forskrifter

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Skolen har et ajourført organisasjonskart der ansvar og oppgaver er plassert. Skolen har rutiner som sikrer at den enkeltes ansvar og myndighet er klart formidlet og akseptert, som f.eks. ved nyansettelser og ved endringer i ansvar og oppgaver.

  Skolens organisering av opplæringen understøtter «prinsipper for opplæringen» og «læringsplakaten».

  Skolens ledelse sikrer gjennomføring av oppgaver og aktiviteter i tråd med skolens rutiner og gjeldende lover og forskrifter og innenfor vedtatt budsjett.

  Skolens ledelse sikrer god ressursdisponering gjennom stillingsplanen og hensiktsmessig fag- og timefordeling.

  Skolens ledelse sikrer periodisering av budsjettet, og iverksetting av korrigerende tiltak hvis det oppstår avvik i løpet av året.

  Skolen planlegger gjennom årshjul de rapporteringene som skal skje til skoleeier. Skolen holder de fristene som er satt og rapporterer i den form som skoleeier etterspør.

  Om noe er uklart, sørger ledelse for å avklare dette så raskt som mulig med rette instans.

  Skolen har en oversikt over lover og regler som er tilgjengelig for alle. Skolens ledelse sikrer riktig bruk og påkrevet dokumentasjon på de områder som lov og forskrift krever.(Eks Vurdering, Elevsamtaler, Foreldresamtaler)

  Møter som holdes på skolen har en tydelig hensikt og gir merverdi både for skolen og deltakerne. Møteagendaen skiller mellom informasjons-, drøftings- og beslutningssaker. Lederen varierer både arbeidsformer og beslutningsordninger for å stimulere aktivitet, ansvar, engasjement og forpliktelse blant deltakerne.

  Det føres referat fra møtene slik at det er klart hvordan ulike saker skal følges opp, tidsfrister og hvem som har ansvar for hva.

 • ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM) Fylkesrådmannens personalundersøkelse, gjennomføres hvert 2. år
  ● Observasjoner Skolens egen dokumentasjon.
  ● Interne og/eller eksterne  undersøkelser Skolens egen dokumentasjon.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn