SYSTEM FOR STYRING OG UTVIKLING
AV VIDEREGÅENDE SKOLER I ØSTFOLD

4.2 Skoleutvikling og selvevaluering

Kjennetegn på kvalitet

a) Den enkelte leder forstår egen lederrolle og er ledelsesfaglig oppdatert

b) Tiltakene i skolens utviklingsplan er prioritert og begrunnet

c) Ledelsen gjennomfører skolens utviklingsplan ved kontinuerlig involvering av medarbeiderne

d) Ledelsen legger til rette for- og gjennomfører selvevaluering med utgangspunkt i oppdragsbrevet og egen utviklingsplan

e) Skolens medarbeidere deltar aktivt i arbeidet med selvevaluering

f) Selvevalueringen viser hvilke tiltak som har bidratt til resultatoppnåelse og hvilke tiltak som ikke har hatt ønsket effekt

g) Medarbeiderundersøkelsen, elevundersøkelsen og undervisningsevalueringen blir gjennomført i tråd med retningslinjene

 1. Eksempler på god praksis
 2. Dokumentasjons-kilder
 3. Lovverk og premisser
 4. Verktøy og faglige kilder
 5. Rapportering
 • Den enkelte leder reflekterer over hvordan lederskapet utøves og arbeider kontinuerlig med å utvikle seg som leder. Ledergruppene drøfter ledelse og lederrollen og bruker refleksjonen til å evaluere og forbedre ledelsen ved skolen. Gjennom dette arbeidet utvikler skolens ledere felles holdninger og lederpraksis.

  Lederutvikling skjer også gjennom nettverksbygging, ulike lederutviklingstiltak, drøftinger med egne medarbeidere og egen leder.

  I arbeidet med selvevaluering og skoleutvikling bruker lederne evalueringsmetoder som bidrar til bedre kunnskaper om hvordan ulike tiltak virker. Kunnskapen fra evalueringsarbeidet brukes til læring i avdelingene og mellom avdelinger.

  Ledelsen sørger for at skolens personale deltar aktivt i arbeidet med å vurdere egen praksis.

  Gjennom deltagelsen i selvevalueringen får skolens pedagogiske personale kunnskap om hvilke tiltak som virker og hva som ikke har ønsket effekt. Denne innsikten gir en bedre og mer fokusert praksis i arbeidet med elevene for å nå fastsatte mål.

  Skolens ledelse har etablert en prosess gjennom året for skolevurdering, planlegging og oppfølging.
  Prosessene involverer aktuelle medarbeidere på de områder som vurderes.

  Årshjul eller aktivitetskalender gir god oversikt over hvilke aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres på ulike tidspunkt. Skolens ledelse sikrer effektiv gjennomføring og at tidsplaner følges.

  Gjennom planleggingen av det pedagogiske personalets arbeidstid etablerer ledelsen samarbeids arenaer for det pedagogiske personalet. Der kan de dele erfaringer, drøfte hvordan de arbeider med prioriterte utviklingsområder og veilede hverandre i arbeidet med elevene.

  Utviklingsplanen brukes aktivt og følges regelmessig opp i ledermøter og på andre relevante arenaer.

  Skolen reviderer sin utviklingsplan i tråd med fylkeskommunens oppdragsbrev, skolens mål og prioriteringer og selvevalueringen.

 • ● Styringsdata Data hentet fra ulike kilder; Elevundersøkelsen, undervisningevalueringen, fravær, karakterer etc.
  ● Elevundersøkelsen
  ● Undervisningsevaluering Data fra lokal årlig undersøkelse om undervisningen. Svares på av et utvalg av lærere og elever på den enkelte skole.
  ● Ekstern skolevurdering Kvalitetsvurdering som utføres av Evalueringsteamet.
  ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM) Data fra Fylkesrådmannens personalundersøkelse, gjennomføres hvert 2. år

 • 4.2 Eksempler på god praksis

  Den enkelte leder reflekterer over hvordan lederskapet utøves og arbeider kontinuerlig med å utvikle seg som leder. Ledergruppene drøfter ledelse og lederrollen og bruker refleksjonen til å evaluere og forbedre ledelsen ved skolen. Gjennom dette arbeidet utvikler skolens ledere felles holdninger og lederpraksis.

  Lederutvikling skjer også gjennom nettverksbygging, ulike lederutviklingstiltak, drøftinger med egne medarbeidere og egen leder.

  I arbeidet med selvevaluering og skoleutvikling bruker lederne evalueringsmetoder som bidrar til bedre kunnskaper om hvordan ulike tiltak virker. Kunnskapen fra evalueringsarbeidet brukes til læring i avdelingene og mellom avdelinger.

  Ledelsen sørger for at skolens personale deltar aktivt i arbeidet med å vurdere egen praksis.

  Gjennom deltagelsen i selvevalueringen får skolens pedagogiske personale kunnskap om hvilke tiltak som virker og hva som ikke har ønsket effekt. Denne innsikten gir en bedre og mer fokusert praksis i arbeidet med elevene for å nå fastsatte mål.

  Skolens ledelse har etablert en prosess gjennom året for skolevurdering, planlegging og oppfølging.
  Prosessene involverer aktuelle medarbeidere på de områder som vurderes.

  Årshjul eller aktivitetskalender gir god oversikt over hvilke aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres på ulike tidspunkt. Skolens ledelse sikrer effektiv gjennomføring og at tidsplaner følges.

  Gjennom planleggingen av det pedagogiske personalets arbeidstid etablerer ledelsen samarbeids arenaer for det pedagogiske personalet. Der kan de dele erfaringer, drøfte hvordan de arbeider med prioriterte utviklingsområder og veilede hverandre i arbeidet med elevene.

  Utviklingsplanen brukes aktivt og følges regelmessig opp i ledermøter og på andre relevante arenaer.

  Skolen reviderer sin utviklingsplan i tråd med fylkeskommunens oppdragsbrev, skolens mål og prioriteringer og selvevalueringen.

 • 4.2 Dokumentasjonskilder

  ● Styringsdata
  ● Elevundersøkelsen
  ● Undervisningsevaluering
  ● Ekstern skolevurdering
  ● Medarbeidertilfredshets-undersøkelsen (MTM)

 • 4.2 Lovverk og premisser

  ● Forskrift til opplæringsloven kap 2, §2-1 - skolebasert vurdering
  ● Skolens utviklingsplan med handlingsplaner
  ● Skolens sammenfattende analyse med prioriteringer

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn